Referat 01 af 25.01.12

Mødeart:
Bestyrelsen
Deltagere:
Mogens Hüttel (MH), Berit Zankel (BZ), Klaus Cunha Pizzato Thuelund Nielsen (KCPTN), Lars Rex (LR), Per Bruun Famme (PBF), Mogens Hesselvig (MHE) og Hans Henrik Burkal (HHB).
Mødenr:
01
Mødedato:
25. januar 2012
Mødetid:
17:00
Afbud:
Ingen
Mødeslut:
21:10

0. Præsentation af ”Det elektroniske scorekort” v/Michael, Digital-Golf
Bestyrelsen blev præsenteret for et nyt tiltag - det elektroniske scorekort, som kan af-vikles på smartphone, tablets og iPhone.
Når markør har godkendt scorekortet, sker der automatisk regulering af handicap.
Der bliver mulighed for at bringe reklamer og videostreams, som klubberne selv skal stå for, hvorfor indtægterne herfor tilfalder klubberne.
Der er forskellige former for abonnement, som koster fra kr. 0, til og med kr. 31.250,-.

0.1 Nyt bestyrelsesmedlem Mogens Hesselvig
MH bød Mogens Hesselvig velkommen til arbejdet i bestyrelsen. Mogens indtræder som suppleant for Bernt Nielsen frem til og med generalforsamlingen den 18/3.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat 12-2011
Godkendt og underskrevet.

3. Til orientering/efterretning
a. Formanden
1. Status HCA City Games 2012.
Der er møde i styregruppen i morgen 26/1, hvorefter der foreligger nyt om arrangementet.

2. OUH regnvand.
Klubben har modtaget henvendelse for deltagelse i arbejdsgruppe omkring regnvands-håndteringen fra det nye OUH. Dette med henblik på eventuelt anlæg af bassin eller tank til opmagasinering af regnvandet for anvendelse heraf til vanding på banen.
Jack og Jan indtræder i udvalget.

b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

c. Golfmanageren
1. Medlemsstatistik pr. 25.01.12.
Pr. dato er registreret 1265 aktive og 410 passive.

2. Aktivitets- og lokaletilskud 2012.
HHB orienterede om, at kommunen har varslet en reduktion af såvel aktivitets-, som lokaletilskuddet i 2012. Dette vil for klubben betyde et fald i det samlede tilskud på mellem 40 og 50.000,- kroner.

3. Opsigelse af sundhedsforsikring.
HHB orienterede om, at der var 3 måneders opsigelse på sundhedsforsikringen, hvorfor denne nu er opsagt med virkning fra og med 31. december 2012.
Fra og med 1. januar 2012 omfattes de af klubbens ansatte organiseret under 3F af en overenskomstmæssig sundhedsordning hos Pension Danmark.

4. Økonomi
a. Udkast til årsregnskab 2011.
Udkast forelå endnu ikke.
Ny balance forventes rundsendt snarest, og et udkast til årsregnskab 2011 medio næste uge.
Der afvikles herefter møde den 2/2 klokken 17:00 i bestyrelsen for en gennemgang heraf, således det er klar for aflevering til revisionen.

b. Besparelser 1. juli 2011. Hvorfor var effekten så lille? Hvor gik det galt?
Drøftes på mødet 2/2.

c. Gennemgang af budget 2012.
Drøftes på mødet 2/2.

d. Er der brug for yderligere besparelser (administration/bane/træner)?
Drøftes på mødet 2/2.

e. Hvordan sikrer vi at budgettet overholdes?
Drøftes på mødet 2/2.

f. Ansatte – afspadsering/ferie/kurser etc.
Sammenskrives således der findes en samlet oversigt.

5. Til beslutning/videre aktion
a. DGU repræsentantskabsmøde 24. marts 2012.
Mogens Hüttel tilmeldes.

b. Generalforsamling 18. marts 2012.
1. Indkomne forslag.
1.1 Villy Bøgelund foreslår at udskifte golfmanager med en klubsekretær.
Dette er ikke måden at gøre det på og bestyrelsen kan ikke anbefale forslaget til vedtagelse, idet det er bestyrelsens helt grundlæggende opfattelse, at det er bestyrelsens suveræne opgave og ansvar at varetage administrationen af klubbens personale, og fordi det ikke hverken er hensigtsmæssigt eller særlig fornuftigt, såfremt ansatte i Odense Golfklub kan fyres af generalforsamlingen.

1.2 Jan Carstensen foreslår medlemskategorien ”pensionist” slettet og pensionister
rykket til kategorien ”senior”.
Bestyrelsen forholder sig neutral til forslaget, men set ud fra en økonomisk vinkel, kan bestyrelsen kun være enig deri.
2. Bestyrelsens beretning.
MH kommer inden længe med overskrifter til den mundtlige beretning, som en status på årets gang, hvilket gerne må kommenteres – rundsendes til bestyrelsen inden længe.
Den mundtlige beretning bliver mere på her og nu situationen, og lidt om fremtiden.

3. Bestyrelsens forslag.
Bestyrelsen fremsætter forslag til en række ændringer af vedtægterne med henblik på ændring af såvel regnskabsår samt terminer for kontingentbetaling.
Forslag til ændringer i følgende § i vedtægterne: 4 – 5 – 9 – 11 – 14 – 17 med det for-mål at tilgodese økonomien.
I tillæg under medlemsgrupper skal tilføjes ”Lilleput”.

c. Mail af 30.12.11 fra Jan Carstensen vedr. ”Tilstandskrav til banen” og MHs svar.
MH har lagt op til, at baneudvalget skal vende tilbage for eventuelle ændringer, således der kan meldes ud inden sæsonstart.

d. Regnskabsfunktionen i 2012.
Drøftes senere og endelig beslutning træffes på mødet 29/2.

e. Forslag fra Henning Jensen vedrørende vinterbane med Jacks kommentarer.
Henning Jensen har foreslået anden form for vinterbane, og dette har været sendt til både Jack og Jan Carstensen for kommentarer.
Med udgangspunkt i ovenstående vil MH svare Henning uagtet både Jack og Jan begge skriftligt har kommenteret Hennings henvendelse.

6. Eventuelt

7. Næste møde.
a. Bestyrelsesmøde den 29. februar klokken 19:00.

b. Møde med udvalgsledere og ansatte den 8. februar klokken 19:00.
Emner:
Økonomi - nyt handicapsystem – tidsbestilling andet?

c. Medlemsmøde den 16. februar klokken 19:00 i klubhuset.
Emner:
Økonomi – nyt handicapsystem – klubturneringer – proshoppen – nye medlemskatego-rier.
Der samles emner op for udmelding på et senere tidspunkt.
Website af Kosmos Grafisk i samarbejde med Dynamicweb
Kosmos Grafisk Dynamicweb