Golf med nærvær

Klubbens Vedtægter

Pr. 21.03.2024

§ 1

Klubbens navn er Odense Golfklub med hjemsted i Odense Kommune.

Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten.

Endvidere er det klubbens formål at drive den på Hollufgårds jorde anlagte golfbane med dertilhørende faciliteter, herunder klubfaciliteterne.

§ 2

Optagelse i klubben sker ved henvendelse til klubbens sekretariat.​

Odense Golfklub er åben for alle. ​

Indmeldelse skal ske skriftligt.

Umiddelbart efter optagelse afkræves hvert tilgående medlem det første kontingent samt indskud.

Indskud og indmeldelsesgebyr tilbagebetales ikke ved ophør af medlemskab.

§ 3

Kontingent og indskud fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

Som udgangspunkt reguleres kontingentet hvert år, og gælder fra og med efterfølgende 1. juli, med det standardberegnede lønindex (Sektorer i alt) fra Danmarks Statistik.

Reguleringssatsen beregnes efter følgende formel: Indextal 3. kvartal divideret med indextal 3. kvartal året før, multipliceret med nuværende kontingentsats. Ny kontingentsats rundes op til nærmeste 10 kroner.

Bestyrelsen kan indstille anden regulering af kontingentet på generalforsamlingen, såfremt den skønner det nødvendigt. Bestyrelsen har bemyndigelse til at meddele generel nedsættelse eller bortfald af indskud.

§ 4

Kontingentet betales halvårsvis forud i juni og december. Bestyrelsen fastsætter de konkrete datoer.

I tilfælde af manglende betaling udsendes rykkermeddelelser. Generalforsamlingen fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen et rykkergebyr.

Såfremt et medlem er i restance med sit kontingent eller rykkergebyr, kan vedkommende udelukkes fra deltagelse, i de af klubben arrangerede turneringer.

Måtte restanceperioden overskride 1 måned kan bestyrelsen ekskludere vedkommende efter forudgående skriftligt påkrav med varsel og betalingsfrist på 14 dage.

Medlemskab kan alene generhverves, når eventuelle restancer skadesløst er indbetalt.

§ 5

Medlemskab er bindende for et halvt år. Udmeldelse og ændring i medlemsstatus kan kun ske med 3 måneders skriftligt varsel til Odense Golfklubs sekretariat til en 30. juni eller 31. december. Det vil sige, at udmeldelse skal skriftligt være meddelt Odense Golfklubs sekretariat senest den 31. marts henholdsvis senest den 30. september.

§ 6

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår henholdsvis 3 og 3 medlemmer.

I tilfælde af, at der skal vælges flere end 3 medlemmer til bestyrelsen, vil de 3 medlemmer der opnår flest stemmer, blive valgt for 2 år og det eller de medlem(-mer) der opnår færrest stemmer, blive valgt for eet år.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem. I tilfælde af et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen indenfor en valgperiode, indtræder suppleant i dennes sted frem til næste ordinære generalforsamling.

Der vælges to suppleanter til bestyrelsen henholdsvis en 1. og en 2. suppleant. Disse vælges for et år.

Den suppleant der opnår flest stemmer, er 1. suppleant.

§ 7

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde efter generalforsamlingen med formand og næstformand.

Hvis konstitueringen kræver flertalsvalg blandt bestyrelsens medlemmer, er den kandidat valgt, der opnår absolut flertal af de afgivne stemmer. Opnås sådant flertal ikke ved første afstemning foretages en ny, som et valg mellem de to som ved første afstemning har fået flest stemmer. Ved stemmelighed efter anden afstemning foretages valget ved lodtrækning.

I formandens forfald fungerer næstformanden i dennes sted. Skulle også næstformanden være forhindret i at fungere, har bestyrelsen midlertidigt at konstituere et andet af sine medlemmer til at fungere som formand.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.

§ 8

Bestyrelsen er berettiget til at handle og optræde på klubbens vegne og med bindende virkning for denne i alle anliggender.

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

Til anlæg af ny bane, køb og salg af fast ejendom, indgåelse af lejemål, der fra klubbens side er uopsigelige i længere åremål og lignende formuedispositioner, kræves dog en generalforsamlings samtykke.

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens opfattelse er behov for, herunder et turnerings- og handicapudvalg.

Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetencer og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som den finder nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område.

Overtrædelse af disse bestemmelser eller vedtægterne kan af bestyrelsen straffes med påtale, advarsel, karantæne, eller eksklusion såfremt det skønnes at vedkommende handler til skade for klubben. Enhver afgørelse i henhold til ovenstående, kan indbringes for DGUs Amatør- & Ordensudvalg.

Afgørelsen om eksklusion af medlemmet kan dog kræves forelagt en generalforsamling.

Generalforsamlingens afgørelse kan af medlemmet indbringes for DGU’s Amatør- og Ordensudvalg.

§ 9

Generalforsamlingen har inden for de i vedtægterne afstukne grænser den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

§ 10

Ordinær generalforsamling afholdes i Odense hvert år inden den 1. april.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved opslag i klubhuset og via elektronisk post til medlemmerne med angivelse af dagsorden, herunder forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. Sådanne forslag skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest den 5. januar og være begrundede.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig begæring til bestyrelsen fra mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer pr. 1. januar. Begæringen om indkaldelse skal angive formålet med afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel som til en ordinær generalforsamling, således at afholdelse kan finde sted senest 5 uger efter modtagelsen af begæringen.

§ 11

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.

§ 12

På den ordinære generalforsamling behandles følgende sager:

1. Bestyrelsen aflægger beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

2. Det reviderede regnskab for det forløbne år fremlægges til godkendelse.

3. Fastsættelse af kontingent og indskud.

4. Forhandling og afstemning om indkomne forslag.

5. Forelæggelse af budget for det kommende år.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

§ 13

Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog § 18 og 19.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der på generalforsamlingsdagen er fyldt 18 år.

Stemmeret kan udøves ved fuldmagt afgivet til et aktivt medlem, idet et medlem kun kan råde over egen personlig stemme tillige med 2 fuldmagter – i alt 3 stemmer.

Passive medlemmer og medlemmer, der ikke er fyldt 18 år, har taleret men ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende metode:

Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

§ 14

Angående det på generalforsamlingen passerede, derunder navnlig de af forsamlingen fattede beslutninger, skal der optages et kort referat.

Referatet underskrives af dirigenten, indføres i klubbens forhandlingsprotokol og anses for fuldt bevis i enhver henseende.

Forhandlingsprotokollen er tilgængelig for medlemmerne.

§ 15

Ethvert medlem er berettiget til skriftligt at indgive forslag til behandling på den ordinære generalforsamling. Sådanne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 5. januar.

§ 16

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Årsregnskabet henligger til medlemmernes gennemsyn i Sekretariatet senest 3 uger før den varslede dato for generalforsamlingen. Samme dag som årsregnskabet bliver tilgængeligt i Sekretariatet fremsendes via elektronisk post et ekstrakt til alle medlemmer.

§ 17

For klubbens forpligtelser hæfter medlemmerne kun med det indbetalte indskud eller indmeldelsesgebyr.

§ 18

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indvarslet generalforsamling.

Såfremt antallet af medlemmer går ned under 50, eller de indkomne udmeldelser til 1. juli og 1. januar vil bringe medlemmernes antal ned under 50, skal bestyrelsen straks indvarsle til ekstraordinær generalforsamling til bestemmelse om klubbens eventuelle opløsning.

For at opløsningen kan vedtages, kræves at mindst halvdelen af klubbens aktive medlemmer er til stede, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er der ikke mødt tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes på sædvanlig måde en ny generalforsamling til afholdelse senest 5 uger efter, hvor beslutning om opløsning kan tages med den ovenfor nævnte majoritet uden hensyn til de mødtes antal.

Samtidig med, at klubbens opløsning endeligt vedtages, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved afvikling af klubbens formueforhold.

Efter endt realisation og efter samtlige forpligtelser er afviklet skænkes formuen til velgørende formål i Odense Kommune.

§ 19

Forandringer i klubbens vedtægter kan kun ske efter forslag indbragt på en generalforsamling i overensstemmelse med reglerne i § 10 og § 15, og når 2/3 af de mødte stemmer derfor.

​​

Senest ændret på generalforsamling 28. marts 2023.

Tillæg til vedtægter for Odense Golfklub

Venteliste:

Bestyrelsen kan indføre venteliste dersom det findes nødvendigt af hensyn til medlemmernes opnåelse af starttider. Kriterier for administration af venteliste vil i så fald fremgå af Odense Golfklubs hjemmeside.

Medlemsgrupper:

Medlemsgrupper i Odense Golfklub:

I tillæg til Odense Golfklubs vedtægter § 3 er definitionen af medlemstyper gældende:

1.​Miniputter er:
Medlemmer af Odense Golfklub, som i kalenderåret fylder 5 år til og med det kalenderår, hvori de fylder 8 år.

2.​Lilleputter er:

Medlemmer af Odense Golfklub som i kalenderåret fylder 9 år til og med det kalenderår, hvori de fylder 12 år.

3.​Juniorer er:
Medlemmer af Odense Golfklub som i kalenderåret fylder 13 år til og med det kalenderår, hvori de fylder 18 år.

4.​Ungseniorer er:
Medlemmer af Odense Golfklub som i kalenderåret fylder 19 år til og med det kalenderår, hvori de fylder 25 år.

5.​Seniorer er:
Medlemmer af Odense Golfklub som i kalenderåret fylder 26 år til og med det kalenderår, hvori de fylder 66 år. Alderskriteriet øges fra og med 2012 med 1 år i hvert kalenderår – alderskriteriet er således 69 år i 2014, og så fremdeles.

6.​Pensionister er:
Medlemmer af Odense Golfklub som i kalenderåret fylder 67 år til og med det kalenderår, hvori de fylder 79 år. Alderskriteriet øges fra og med 2012 med 1 år i hvert kalenderår – alderskriteriet er således 70 år i 2014, og så fremdeles indtil begrebet ”pensionist” er udfaset med udgangen af år 2023.

7.​Senior+ er:
Medlemmer af Odense Golfklub som i kalenderåret fylder 80 år. Kontingentet udgør ½-delen af det til enhver tid værende seniorkontingent.

8.​Fleksmedlemmer ”Studerende” med begrænsede rettigheder er:
Medlemmer af Odense Golfklub som i kalenderåret fylder 19 år (26 år pr. 1. januar 2024)  eller mere og er optaget på et SU-berettiget studie.

9.​Langdistancemedlemmer er:
Medlemmer af Odense Golfklub som har folkeregisteradresse (ikke har postnummer mellem 5000 og 5999) uden for Fyn og omkringliggende øer, og som er fuldgyldigt medlem af anden golfklub under Dansk Golf Union.
(Berører ikke de, som pr. 29. marts 2015 allerede er registrerede langdistancemedlemmer).

10.​Passive er:
Medlemmer af Odense Golfklub som tidligere har været medlem i en af kategorierne 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7, som ønsker at fraskrive sig retten til at bruge klubbens baner.

11. Passiv+ er:

Tilbud til medlemmer af Odense Golfklub som fortsat ønsker tilknytning til Odense Golfklub, og som måske ikke i en periode af forskellige årsager, har mulighed for at udnytte et ordinært medlemskab fuldt ud.

Sponsorer og samarbejdspartnere​

Golf med nærvær​

Hollufgårds Allé 21

5220 Odense SØ

65 95 90 00

sekretariatet@odensegolfklub.dk

Fynske Bank

​Reg. 6857 

konto 0001159885

MobilePay: 12852