Golf med nærvær

Praktiske oplysninger

Se turneringsprogram 2020​ her

Se præsentationen fra Nytårskuren 2020​ her

​Turneringsbetingelser for Onsdagsdamerne 2020

Er du nyt medlem af Onsdagsdamerne, opfordres du til at kontakte komiteen første gang du vil deltage, dette for at vi kan følge udviklingen i antallet af Onsdagsdamer. 

​Alder & Handicap:

Minimum 18 år
Holluf Park (A, B og C række) maksimalt handicap 36,0
Pilerækken maksimalt handicap 42,0

Rækkeinddeling:
A-rækken +2,0 – 15,9
B-rækken 16,0 – 22,3
C-rækken 22,4 - 36,0
Pilerækken +2,0- 42,0

Før og efter turnering:

1. ​Tilmeld dig turneringen via Golfbox, hjemme eller på touchskærme i klubben.

2. ​Book starttid i Golfbox, tidsbestillingen.

3.​ Betal via Golfbox (inden start på hver enkelt turnering) Husk der modtages IKKE kontanter.

– enten for hele sæsonen eller pr. match. Der tillægges et bankgebyr pr. indbetaling.

4. ​Aflever korrekt udfyldt scorekort efter turneringen i “Slidsen” til højre under touchskærmene. ​

Scorekortet skal være udfyldt tydeligt med navn, medlemsnummer, turnering (OnsdagDamer), turneringsform samt score/point.

Kortet skal underskrives både af spiller og markør og markørens medlemsnummer.

Reserverede starttider:

For at kunne benytte fortrinsretten skal du være registreret som Onsdagsdame. Det bliver du ved at henvende dig til en i komiteen. Du skal naturligvis være reel deltager, ellers bliver du slettet igen. Fortrinsretten gælder indtil mandag kl. 21 hvor resterende tider frigives.

Reserverede tider på Hollufpark, hver onsdag i tidsrummet 09:30 til 10:15 og 15:22 til 16:07.

Reserverede tider på Pilebanen hver onsdag i tidsrummet kl. 10:00 til 10:30 og 16:20 til 16:50 samt 18:00 til 18:20

Brug af buggy/køretøj
Da vi alle skal spille på samme betingelser, er brug af buggy/køretøj ikke tilladt. Undtaget er spillere, der har dispensation. En spiller med dispensation må naturligvis på intet tidspunkt transportere en spiller uden dispensation, heller ikke over korte strækninger. Overtrædelse medfører diskvalifikation af begge spillere.

Dispensation kan opnås ved henvendelse til komitéen.


​Pointfordeling:

8, 6, 4, 2, 3x1 point til nr. 1, 2, 3, 4, 5-7 i alle rækker. Ved lige scores afgøres stillingen ved bedst på sidste 9 - 6 - 3 huller.

Årets golfer er den dame med flest indtjente point fra alle turneringerne i sæsonen. Præmien bliver overrakt til sæsonafslutningen.

Præmier:

For hver match kåres der en 1. og 2. plads i alle rækker. Gælder dog ikke sponsormatcher og sæsonafslutninger.
I alle rækker skal der minimum være 7 deltagere, for at 2. præmien udløses.

Sponsorturnering:

På dage med sponsorerede turneringer er der spisning kl. 20.00. Efter spisningen er der præmieoverrækkelse. Vinderen skal være til stede ellers overgår præmien til den næste i rækken. Af hensyn til præmieoverrækkelsen er sidste frist for indlevering af scorekort kl. 20.00.

Nærmest flaget:

Par 3 huller med nærmest flaget er der ingen begrænsning af, hvor mange præmier en enkelt spiller kan vinde.

Årets Damegolfer og Årets Eclectic:

Den spiller i A-, B- eller C-rækken, der har opnået flest point i sæsonen, kåres ved efterårsafslutningen som Årets Damegolfer. Ved lige point kåres den med laveste handicap. I Pilerækken kåres også en selvstændig vinder.

Eclectic vinderne er de spillere, som gennem sæsonen har opnået den laveste nettohulscore. Der kåres 4 Eclectic vindere. En fra hver af A, B og C rækkerne samt Pilerækken.

Generalforsamling:

Afholdes i forbindelse med efterårsafslutningen, fredag den 2. oktober 2020 kl. 18.30​

Sponsorer​

klik på logo for mere info.

Regler for Onsdagsdamerne i Odense Golfklub:

Onsdagsdamerne i Odense Golf Klub ledes af en komité på fem medlemmer.

Onsdagsdamernes formål er at alle damer i Odense Golf Klub med hcp. 36 og derunder deltager i onsdagsdamernes turneringer samt at medvirke til at støtte det sociale samvær i klubben for damerne.

Onsdagsdamerne spiller turnering hver onsdag ifølge planlagt turneringsprogram (april til oktober). Alle damer i Odense Golfklub med hcp. 36 og derunder kan deltage i turneringerne. Ved andre arrangementer udbudt af onsdagsdamerne kan alle damer i OGK deltage uanset hcp.

Onsdagsdamernes turneringsprogram og -proposition samt øvrige arrangementer kan ses på Odense Golfklubs hjemmeside og på Onsdagsdamernes opslagstavle.

Generalforsamling
Generalforsamlingen for onsdagsdamerne afholdes i forbindelse med efterårsafslutningen i oktober.
Damekomitéens fem medlemmer vælges af generalforsamlingen. De vælges for en toårig periode, forskudt med to og tre medlemmer. Der vælges to suppleanter, som vælges for et år.

De nyvalgte komitémedlemmer træder i funktion umiddelbart efter generalforsamlingen.
Kandidater til damekomitéen opstilles forud for generalforsamlingen ved angivelse på opstillingsliste opsat på Onsdagsdamernes opslagstavle. Sidste frist for opstilling er dagen før generalforsamlingen. Valg til damekomitéen foregår skriftligt på generalforsamlingen.

De opstillede kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt til damekomitéen, og de to efterfølgende indgår som suppleanter prioriteret i forhold til stemmetal.

Damekomitéen konstituerer sig på første møde med en formand og en kasserer.
Formanden er bindeled til hovedbestyrelsen og de øvrige komitéer og udvalg i OGK. Kassereren er ansvarlig for onsdagsdamernes midler, som bogføres på særskilt mellemregningskonto i Odense Golfklub.

Damekomitéen er ansvarlig for udarbejdelse og formidling af matchprogram og andre aktiviteter for onsdagsdamerne samt for ajourføring af onsdagsdamernes hjemmeside.

Dagsorden for Generalforsamlingen ved efterårsafslutningen:

(Se referatet fra årsberetningen 2019 her )

  1. Valg af dirigent
  2. Komitéen aflægger beretning
  3. Kassereren aflægger onsdagsdamernes regnskab
  4. Indkomne forslag. Forslag skal være indleveret skriftligt til komitéen senest 14 dage før generalforsamlingen og formidles til onsdagsdamerne senest en uge før generalforsamlingen.
  5. Valg af komité og suppleanter. I ulige år vælges 3 medlemmer og i lige år vælges 2 medlemmer. Hvert år vælges 2 suppleanter
  6. Eventuelt
Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpelt flertal. Stemmeret ved generalforsamlingen har alle der har deltaget i en onsdagsturnering minimum én gang i løbet af sæsonen. Man kan kun afgive stemme, hvis man er personligt til stede. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Onsdagsdamerne økonomi
Turneringsfee anvendes til præmier i forbindelse med forårs - og efterårsafslutningerne, samt til præmie til årets damegolfer og til ”point præmier”. Der kan evt. gives tilskud til afslutningsturneringen.
Turneringsfeen kan evt. anvendes i forbindelse med arrangementer for onsdagsdamerne arrangeret af komiteen.

I forbindelse med efterårets afslutning gives der tilskud til spisningen i forhold til antal gange, den enkelte har deltaget i onsdagsturneringerne:
Ved deltagelse mere end 20 gange spiser man uden betaling
Ved deltagelse mindre end 20 gange, men mere end fem gange, gives der tilskud i forhold til antal spillede gange. Dette angives i forbindelse med tilmelding til afslutningsturneringen.

Komitéen for Onsdagsdamerne

Sponsorer og samarbejdspartnere​

Golf med nærvær​

logo-negativ

Hollufgårds Allé 21

5220 Odense SØ

65 95 90 00

sekretariatet@odensegolfklub.dk

Arbejdernes Landsbank

Konto nr.: 5387 0000246019